AVÍS LEGAL I PROTECCIÓ DE DADES

Per donar compliment al que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació indiquem les dades de la informació general del nostre lloc web www.ballara.es.

La titularitat del lloc web és de la companyia mercantil de nacionalitat espanyola BALLARA SL, NIF B08665002, amb domicili a Espanya, 08692 Puig-reig, polígon industrial Can Prat, parcel·la 1. Telèfon: +34 938 380 897. Correu electrònic: ballara@ballara.es. Societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al tom 23.715, foli 195, full B-60428.

Els serveis i la utilització de la pàgina web de BALLARÀ SL s’autoritzen a l’usuari únicament en el cas que accepti íntegrament els termes, condicions, comunicacions, advertiments i altres avisos legals que conté.

Les connexions amb altres llocs web i l’ús que l’usuari en pugui fer estan subjectes també a les presents condicions i termes generals d’ús o als específics que estiguin assenyalats al web.

Qualsevol utilització diferent de l’autoritzada està prohibida expressament.

Propietat intel·lectual

Tots els drets sobre els continguts d’aquest web pertanyen a BALLARÀ SL excepte aquells que pertanyin als clients o proveïdors de continguts autoritzats expressament.

El disseny, imatges, mapes, gràfics, marcs (frames), bàners, el programari i els seus diferents codis, font i objecte, i altres elements integradors d’aquest web són de titularitat de BALLARÀ SL, que en posseeix legítimament en exclusiva els drets d’explotació. En conseqüència, l’usuari que accedeixi a aquest web no pot en cap concepte copiar-los, modificar-los, distribuir-los, transmetre’ls, reproduir-los, publicar-los, llicenciar-los, cedir-los, vendre’ls o transmetre’ls de qualsevol manera, o crear nous productes o serveis derivats de la informació i elements que contenen. Queda únicament autoritzada la mera visualització i càrrega per a l’ús personal i no comercial de l’usuari, sense que ho pugui fer extensiu a terceres persones o entitats.

En el cas de dissenys o gràfics que apareguin en aquest web que siguin de titularitat d’empreses o entitats col·laboradores de BALLARÀ SL també seran aplicables aquestes condicions i protecció, llevat del consentiment exprés i per escrit d’aquestes empreses o entitats.

Queden prohibits qualssevol recursos tecnològics o tècnics, pels quals un tercer o els usuaris puguin beneficiar-se amb lucre o sense dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part d’aquest web. En particular queda prohibida qualsevol alteració que pugui afectar el seu contingut actual, com ara enllaços, hiperenllaços, emmarcat (framing) o similars. Qualsevol ús indegut que en facin persones diferents del titular legítim i sense el seu consentiment exprés i inequívoc podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents a l’ordenament jurídic espanyol i/o comunitari.

Condicions de responsabilitat de l’usuari

Com a usuari del web, heu de fer en tot moment un ús lícit dels serveis que us oferim d’acord amb la legalitat vigent i amb els drets de propietat de BALLARÀ SL i de tercers i us comprometeu a no realitzar a través dels nostres serveis cap acció (inclosa la introducció o difusió de “virus informàtics”) que provoqui dany o alteracions dels continguts així com a no intervenir o alterar el correu electrònic d’altres usuaris, i en cas contrari ens reservem el dret a excloure-us de l’accés al nostre web.

No podeu incloure a les nostres pàgines continguts que indiquin o promoguin discriminació sexual, racial, religiosa o qualsevol altra vulneració dels drets fonamentals i les llibertats reconegudes per la Constitució espanyola, que indueixin o incitin a actuar de forma il·legal o portin a conclusions errònies per inexactitud, omissió o similars, que continguin informació falsa o caduca, que infringeixin normes legals o reglamentàries sobre secret de les comunicacions, propietat intel·lectual, dret a l’honor i a la intimitat personal, o que incorporin continguts, missatges o productes violents o degradants.

BALLARÀ SL. no assumeix cap responsabilitat derivada de la manca de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions de qualsevol naturalesa relatives als productes o serveis oferts per tercers a través del web, ni de la informació continguda en pàgines web de tercers accessibles mitjançant enllaços d’hipertext des del web.

En cap cas BALLARÀ SL, les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, empleats i, en general, el personal autoritzat seran responsables de qualsevol mena de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap mena, tant si procedeix, directament o indirectament, de l’ús i/o difusió del web o de la informació, de fallades operatives o d’interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l’ús del web, tant per connexió directa com per vincle o un altre mitjà, i això constitueix a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari que es poden donar aquestes possibilitats i esdeveniments.

BALLARÀ SL es reserva el dret a suspendre temporalment i sense necessitat d’avís previ l’accessibilitat al web en cas d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, així com modificar-ne les condicions d’accés.

Exoneracions de responsabilitat

BALLARÀ SL es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut del web, els vincles o la informació obtinguda a través del web, sense necessitat d’avís previ. BALLARÀ SL en cap cas assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecta del web que en pugui fer l’usuari, tant de la informació com dels serveis continguts.

Protecció de dades personals

Les dades i informacions recollides a través del web, ja sigui al registrar-se com a usuari, respondre a algun tipus de promoció, o fer ús de qualsevol altre servei ofert que requereixen l’emplenament de dades, se sotmeten expressament a la Llei orgànica 15/1999, de 14 de desembre, sobre protecció de dades personals.

En cas que existeixi aquesta posibilitat : BALLARÀ SL us informa que, en cas que sigueu una persona física que actueu com a particular, l’emplenament per part vostra del registre d’usuari, i la vostra acceptació fent clic al botó “Enviar dades i continuar”, implica la incorporació d’aquestes dades als fitxers legalitzats davant de l’Agència de Protecció de Dades Personals, propietat de BALLARÀ SL que, als efectes legals oportuns, s’identifica com a responsable del seu ús. Quan us registreu com a usuari accepteu expressament que BALLARÀ SL us pugui remetre periòdicament informació publicitària i comercial, pròpia o de tercers, que pugui considerar que us interessa. Igualment, les dades recollides podran ser utilitzades per a l’enviament de comunicacions, butlletins o informació de caràcter professional a través de correu electrònic des de BALLARÀ SL.

BALLARÀ SL no es fa responsable del mal ús de les contrasenyes que pugueu dur a terme com a usuari. És responsabilitat de l’usuari custodiar degudament les claus i les contrasenyes que se subministren per a l’accés com a usuari, i s’impedeix l’ús indegut o l’accés per part de tercers.

Tot això sense perjudici que, d’acord amb la normativa vigent sobre protecció de dades, en qualsevol moment ens pugueu indicar que no voleu rebre més informació o bé vulgueu exercir els drets d’accés, rectificació o cancel·lació de les vostres dades a l’adreça següent: Pol. ind. Can Prat, parcel·la 1 08692 Puig-reig (Barcelona).